Domů   Dolů  
Obec Hartmanice Hartmanice 109, 56992 Bystré u Poličky, okres Svitavy.
ples Zveme všechny na letní ples. Na návsi v Hartmanicích, v sobotu 17. srpna 2024 v 17:00 hod.
Venkovní taneční parket, k tanci a poslechu hraje již tradičně TATA BAND, občerstvení zajištěno.
ples
Aktuality-priroda Zúčastněte se letošní letní soutěže PŘÍRODA KOUZLÍ !!! ples

Novodobá historie Hartmanic
    Obecní kronika, kterou vedl řídící učitel Karel Paukert, zaznamenává život v obci. Dozvídáme se, že v roce 1921 byla založena nová obecní knihovna.

    V polovině dvacátých let 20. století se začali obecní představení zabývat myšlenkou zavedení elektrického proudu do obce. Jednání byla složitá a zdlouhavá. Až v roce 1926 byla uzavřena smlouva s firmou Západomoravské elektrárny v Oslavanech o elektrizaci Hartmanic. Vlastní realizace probíhala rychle, práce byly zahájeny v listopadu roku 1926 a ukončeny již 6. ledna 1927.

    V tomto roce byl do obce zaveden také telefon. Telefonní stanice byla na zdejším obecním úřadě.

    V souvislosti s dalšími technickými vymoženostmi doby byla v roce 1930 zahájena pravidelná autobusová doprava mezi Poličkou a Olešnicí. Tím získala obec 2 krát denně spojení s okresním městem Polička.

    Poválečný vývoj přinesl postupně stabilizaci poměrů. Na paměť osvobození byly vysazena jedna lípa proti staré škole a druhá u čp. 5 na památku příjezdu prvního auta se sovětskými vojáky.

    V rámci budování poválečné vesnice bylo již v roce 1946 založeno v Hartmanicích strojní družstvo. Jeho účelem bylo soustředit hospodářské stroje a vypomáhat jimi členům družstva při polních pracích. Členy se stali všichni zemědělci v obci.

    Nejvýznamnější akcí, která se v těchto létech realizovala, byla stavba kulturního domu (dnešní budova obecního úřadu). Stavba zahájena v červnu 1947.

    V roce 1956 bylo založeno jednotné zemědělské družstvo. V současné době má rozhodující podíl na zemědělské výrobě akciová společnost AGRO VYSOČINA Bystré.

    V rámci budování obce bylo obnoveno elektrické osvětlení, vybudována kanalizace, opravena a rozšířena vodní nádrž u čp. 21, zřízen obecní rozhlas.

    Z dalších akcí uvedeme výstavbu nové zděné autobusové čekárny, začalo se budovat koupaliště, byla opravena budova MNV a požární zbrojnice.

    Nejvýznamnější akcí šedesátých let dvacátého století a to byla stavba nového kulturního domu. Slavnostní otevření kulturního domu se uskutečnilo o jarní pouti v květnu 1960.
    Dodnes je kulturní dům využíván pro nejrůznější akce. V širokém okolí jsou vyhlášeny hartmanické taneční zábavy, plesy a dětské karnevaly. Časté je pořádání různých divadelních vystoupení a setkání občanů.

    Další velmi důležitou akcí bylo vybudování vodovodu. Po provedení všech prací byl dán do provozu na jaře 1963. V témže roce bylo rekonstruováno veřejné osvětlení.

    Z dalších akcí, které vedly ke zvelebení vesnice, uvedeme opravu chodníků, regulaci potoka a výstavbu mostů, vyasfaltování silnice „Vejvozy“ do Bystrého a mnoho dalších drobnějších staveb. V roce 1968 dokončilo JZD stavbu bytovky pro 4 rodiny.

    V průběhu let 1973 – 1975 byla vybudována nová prodejna smíšeného zboří Jednota. Zajišťuje zásobování občanů základními potravinami a dalším zbožím dodnes.

    V sedmdesátých letech 20. století žilo v obci mnoho mladých rodin, kteří svoji bytovou otázku vyřešily výstavbou rodinných domků. V horní části vesnice, směrem k Trpínu vzniklo v této době „sídliště“ - 9 nových rodinných domků. Místní národní výbor vybudoval veškeré inženýrské sítě a zajistil vyasfaltování příjezdové komunikace. Vznikla tak nová, moderní část vesnice. V devadesátých letech 20. století provedl pan Zdeněk Horák rozsáhlou rekonstrukci čp. 8. Vznikl zde výstavný Penzion Na Vysočině.

    Nové rodinné domky se stavěly i v jiných částech vesnice. Kromě toho si mnoho občanů svoje domy rekonstruovalo a opravovalo. Celkový vzhled vesnice se tak velmi zlepšil.

Domů   Nahoru